انجمن های علمی

به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به فعالیت می‌پردازند. انجمن‌های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است. در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می‌تواند تشکیل شود. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای باشند می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن علمی دانشجویی  اقدام نمایند.