آیین نامه انجمن

طبق آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی پردیس خواهران دارای ارکان ذیل می باشد :

  • کمیته حمایت و نظارت پردیس: منظور کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی پردیس خواهران است که به منظور سیاست گذاری و تعیین راهبردها و برنامه های کلان، همچنین نظارت بر عملکرد انجمن های علمی دانشجویی و حمایت آن ها، در پردیس تشکیل می شود.
  • استاد مشاور: یکی از استادان مورد تایید گروه مرتبط با موضوع فعالیت انجمن که موظف به راهنمایی و هدایت شورای مرکزی انجمن می باشد توسط شورای مرکزی تعیین می گردد و معاون فرهنگی- دانشجویی در صورت تأیید، موظف به صدور حکم استاد مشاور به مدت یکسال است.

استاد مشاور انجمن موظف به راهنمایی و هدایت و تصویب شورای مرکزی انجمن در کلیات برنامه ریزی فعالیت‌های انجمن، تسهیل ارتباط شورای مرکزی با رئیس و معاونان پردیس، استادان گروه ، افراد و دانش آموختگان موفق مشغول به کسب و کار در بیرون پردیس و حضور در جلسات مشترک با این افراد است.

  • مجمع انجمن: متشکل از تمامی دانشجویان عضو انجمن، بالاترین رکن تصمیم گیری انجمن است کی میتوانند با رای گیری شورای مرکزی انجمن را تعیین نمایند.
  • شورای مرکزی انجمن:  متشکل از 5، 7 یا 9 نفر است که با انجام انتخابات از میان کاندیدای شورای مرکزی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. حضور حداقل یک نفر از کد رشته تحصیلی در انجمن مربوطه الزامی است.

اختیارات و وظایف شورای مرکزی انجمن شامل :

1- عضوگیری از دانشجویان خلاق و علاقه مند به فعالیت های علمی داوطلبانه و ایجاد انگیزه برای مشارکت در انجمن

2- برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و هدایت فعالیت های انجمن در راستای خط مشی های کلان مصوب مجمع انجمن و پیگیری اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای برنامه ها

3- برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن های علمی دانشجویی و مجامع علمی و تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن

4- برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های خارج از پردیس برای انجام فعالیت های مشترک

5- برنامه ریزی و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و مطالعاتی

6- پیگیری تأیید اساسنامه مصوب

7- مشورت، همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی، همچنین متخصصان، دانش آموختگان پردیس در رشته های ذیربط و ادوار موفق انجمن

8- تشکیل کمیته های مختلف کاری با مشارکت اعضای انجمن و نظارت بر عملکرد آن ها

9- حضور منظم در جلسات شورای مرکزی (حداقل 1 بار ماه و ارائه گزارش مکتوب جلسات به اداره فرهنگی) و حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن ، مستندسازی فعالیت ها و تهیه گزارش عملکرد انجمن

10- برآورد و تأمین هزینه های مالی برنامه ها، همچنین تنظیم و ارائه گزارش مالی به مجمع انجمن و معاون فرهنگی دانشجویی پردیس

  • دبیر انجمن:  شورای مرکزی انجمن یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر انجمن انتخاب می کند.دبیرانی که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند، باید سابقه عضویت حداقل یکسال در انجمن را داشته باشند، و سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیازی به سابقه عضویت یکساله نخواهند داشت. دبیر انجمن مسئولیت برگزاری و مدیریت جلسات شورای مرکزی انجمن و پیگیری اجرای مصوبات آن را دارد. همچنین دبیر نماینده و سخنگوی انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح ذکر شده در این آیین نامه است.
  • مجمع انجمن های علمی دانشجویی پردیس: مرکب از دبیران کلیه انجمن های پردیس است که به اختصار «مجمع انجمن های علمی» نامیده می شود . از جمله وظایف این مجمع پیشنهاد و تصویب طرح های مشترک و هماهنگی بین انجمن های پردیس به منظور اجرای برنامه های مشترک و رسیدگی به مسائل بین انجمن ها می باشد.
  • دبیر مجمع پردیس(دبیر انجمن) : اعضای مجمع پردیس یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر و نماینده مجمع پردیس انتخاب می نماید.دبیر، مسئولیت برگزاری و مدیریت جلسات شورای اجرایی مجمع پردیس و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش مستمر به مجمع انجمن های علمی و نیز پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز انجمن ها و همچنین اخذ گزارش از نحوه هزینه کرد آن را دارد. همچنین دبیر نماینده و سخنگوی مجمع پردیس در کلیه مراجع ذیصلاح میباشد.